Pöytyän Vihreät ry

 

Pöytyän vihreät ry on Pöytyän ja Auran alueella toimiva Vihreä paikallisyhdistys.

 

Toimintamme on maanläheistä ja avointa.
Kaikki vihreästä politiikasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.
Tule mukaan, mikäli haluat vaikuttaa oman kuntasi päätöksentekoon
ja tehdä maaseutupolitiikasta vihreämpää!

Pöytyän vihreiden kuntavaaliohjelma 2021

Huomenna Pöytyä on Vihreä

 

Kestävä Vihreä Pöytyä rakennetaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla. Pöytyällä tehdään kaikki tarvittava sen eteen, että jokaisesta asukkaasta pidetään huolta. Lisäämme tasa-arvoa, tuemme koulutusta, tarjoamme liikkumiseen mahdollisuuksia ja tuemme kulttuurielämää. Päätöksenteko ja hallinto on avointa ja laajasti kuntalaisia osallistavaa. Pöytyä on tulevaisuuteen katsova kunta, joka kunnioittaa luontoa ja ympäristöä kaikissa hankinnoissaan ja tekee päätökset kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vihreän Pöytyän kouluissa opiskellaan terveellisissä tiloissa, vahvistetaan lukutaitoa, estetään syrjäytymistä ja harrastetaan koulupäivän jälkeen.

 

Vihreä Pöytyä lisää avoimuutta ja aktiivista vuoropuhelua kuntalaisten kanssa asioiden valmistelussa ja toteutuksessa. Pidämme huolta, että asukkaita kuullaan ja kuunnellaan aidosti.

 

 

Toimivat palvelut ovat hyvinvoinnin edellytys

 

Pitkällä aikavälillä palveluiden hyvä saatavuus, terveyserojen kaventaminen, hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy ovat taloudellisesti kannattavinta. Varmistamme, että Pöytyällä tarjotaan avoimia ja ennaltaehkäiseviä palveluita perheille, ja että turvaamme sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun, saatavuuden ja saavutettavuuden valtakunnallisista tilanteista riippumatta. Ennaltaehkäiseviin palveluihin, matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin ja oikein kohdistettuun psykososiaaliseen tukeen tulee panostaa. Pöytyällä jokaisen tulee saada tarvitsemiaan mielenterveyspalveluja nopeasti. 

 

Lasten ja perheiden hyvinvointia pitää tukea panostamalla monipuolisiin perhepalveluihin ja kotiin tuotavaan apuun. Lasten oikeus turvalliseen elämään varmistetaan panostamalla lastensuojeluun ja sosiaalipalveluiden henkilöstön pysyvyyteen. 


Omaishoidon tuen riittävyys on varmistettava ja myöntökriteerit pidettävä ajan tasalla. Myös omaishoitajien oikeudet vapaa-aikaan ja tukeen on varmistettava. Varmistetaan kotihoidon resurssit ja otetaan käyttöön uusia täydentäviä palveluita. Tarvitsemme riittävästi senioriasuntoja ja ympärivuorokautisen hoidon paikkoja. Panostamme ikääntyvän väestön tukipalveluissa monipuolisesti muun muassa liikuntaan, tuettuun arkeen sekä helppoon ja esteettömään asumiseen. Myös vammaisryhmien riittävät tukitoimet ja liikkumisen palvelut on turvattava. Tuemme kolmannen sektorin toimintaa, ja mahdollistamme yhteisöllisen arjen jo eläköitymisen kynnyksellä.

 

Kunnan tulee aktiivisesti mahdollistaa erilaisten asumismuotojen tarjontaa erilaisissa elämäntilanteissa. Vuokra-asuntojen määrää ja saatavuutta tulee lisätä, ja siten tarjota mm. nuorille tai omistusasunnosta luopuville mahdollisuus jäädä kuntaan asumaan. 

 

Panostus liikkumiseen ja kulttuuriin on investointi hyvinvointiin

Liikunta ja kulttuuri luovat hyvinvointia ikään katsomatta. Kunnassamme tulee olla kaikille avoimet ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.

 

Pöytyällä tulee panostaa entistä enemmän liikuntapaikkoihin ja -mahdollisuuksiin kuntalaisia kuunnellen. Tarjonnan tulee vastata kysyntään ja tavoitettavuus tulee olla helppoa. Lapsille ja perheille tarjotaan monipuolista ja koulupäiviin yhdistettävää harrastustarjontaa yhteistyössä yhdistysten ja seurojen kanssa. Harrastamisen Suomen mallia tulee jatkaa ja kehittää, jotta lasten ja nuorten harrastustakuu voidaan toteuttaa. Toiminnan ohjenuorana tulee olla perheiden arjen sujuvoittaminen ja mielekkään harrastuksen mahdollistaminen jokaiselle. Seurojen läpinäkyvä ja tasapuolinen tukeminen mahdollistaa pöytyäläisille harrastamisen lähellä kotia. Lähiliikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden ylläpidosta tulee huolehtia esimerkiksi yhdessä kuntalaisten ja yhdistysten kanssa. 


Kulttuuri kuuluu Pöytyälläkin kaikille. Kehittäessämme kuntaa ja kyliä muodostamme kulttuuripalveluista ja -kohteista vetovoimaisen ja kaikenikäisille suunnatun verkoston. Kulttuuripolku on erinomainen ja kiinnostusta herättänyt hanke, jonka ylläpito ja kehittäminen tulee turvata.

 

Pöytyä on sivistyskunta

Tuleva valtuustokausi tuo mukanaan uudistuksia: oppivelvollisuuden laajentaminen täysi-ikäisyyteen asti ja mahdollinen kaksivuotinen esiopetus. Vihreät ovat peräänkuuluttaneet pitkän aikavälin suunnittelua jo kuluvalla vaalikaudella etenkin perusopetuksessa.
Opetushenkilökunnan lomautukset ja leikkaukset koulutuksesta on torjuttava. 

Meidän tulee pitää paremmin huolta myös erityistä huomiota ja tukea tarvitsevien lasten ja nuorten huomioimisesta oppimisympäristöissä. Erityislasten opetusjärjestelyjen tulee olla aidosti yhdenvertaista ja lapsilähtöistä. Kolmiportaisen tuen toimiminen on turvattava.

Tarvitsemme riittävän määrän opettajia ja muita oppimista ja opetusta tukevia ammattilaisia kouluihin. Vihreä Pöytyä huomioi oppilaan yksilöllisen tarpeen ja mahdollistaa riittävän pienet ryhmäkoot. 

Emme voi enää säästää kirjastopalvelujen kustannuksella. Kirjastopalveluita tulee kehittää vastaamaan nykypäivän tarpeita. Kirjastopalvelujen arvo on kunnan elinvoiman ja kuntalaisten perusoikeuksien kannalta erittäin suuri. Kirjasto on arvokas palvelu, joka takaa tasavertaisesti pääsyn informaation äärelle ja edistää demokratiaa sekä hyvinvointia. 

 

Pöytyä huolehtii luonnostaan ja ympäristöstään 

 

Kaunis luontomme edistää terveyttämme ja parantaa elämänlaatuamme. Pöytyä toimii yhdessä asukkaidensa kanssa kestävän elämäntavan luomiseksi. Vihreä Pöytyä edistää luomu-, lähi- ja kasvisruoan osuutta kunnallisissa ruokapalveluissa sekä kannattaa lähijunaliikenteen palauttamista maakuntaan. 

 

Kaavoituksella ja muilla ohjaavilla keinoilla säästetään riittävästi lähiluontoa, joka lisää kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Edistetään hankkeita, joissa asukkaat pääsevät itse osallistumaan elinympäristöään koskeviin päätöksin ja pidetään huolta, että asukkaita aidosti kuullaan. Säästetään ranta-alueet kuntalaisten virkistyskäyttöön.

 

Edistetään ilmastonmuutoksen torjuntatoimia Pöytyällä. Huolehditaan siitä, että ilmastonmuutoksen torjuntatoimet ja kestävän kehityksen ajatus on konkreettisesti mukana kunnan toiminnassa läpi organisaation. 

Ymmärretään, että metsäluonnolla on merkittävä rooli kunnan hiilivarantojen vahvistajina ja kunnan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Laaditaan pitkän aikavälin suunnitelma kestävälle metsänhoidolle ja metsien käytölle kunnan omistamilla mailla. Pidetään yhdessä huolta siitä, että Pöytyä on viihtyisä, kestävämmän metsänhoidon edelläkävijä ja luonnon monimuotoisuutta vaaliva kunta. Vihreä Pöytyä kantaa metsien käytössä vastuunsa luonnon ja ilmaston hyväksi ja huomioi metsien monipuolisen arvon kuntalaisten hyvinvoinnin lähteenä. Pidentämällä metsätalouden kiertoaikaa ja lisäämällä jatkuvassa kasvatuksessa olevan metsän määrää, parannamme myös metsien taloudellista hyötysuhdetta. Kunnan omistamien metsäalueiden luontoarvot kartoitetaan ja arvokkaimpia kohteita tarjotaan suojelualueiksi.

 

Tasapainoista ja tarkoituksenmukaista taloutta sekä aidosti yrittäjäystävällistä päätöksentekoa

Kestävä taloudenpito turvaa ihmisten hyvinvoinnin ympäristön kantokyvyn rajoissa. Pöytyän taloustilanne on tällä hetkellä haastava. Pöytyän Vihreät ei hae säästöjä palveluita karsimalla, vaan uudistamalla ennakkoluulottomasti kunnan hallintoa, toimintoja ja taloudenpitoa. Laadukkaiden palveluiden järjestäminen on pitkällä aikavälillä edullisempaa kuin lyhytnäköisten leikkauslistojen laatiminen. Pöytyän pitää houkutella lisää palvelualojen yrityksiä ja lisätä yhteistyötä myös kolmannen sektorin ja naapurikuntien kanssa.

 

Henkilöstöresurssit tulee mitoittaa siten, että henkilöstö kykenee hoitamaan työnsä laadukkaasti ja oman toimintakykynsä hyvällä tasolla säilyttäen. Säästöjä voidaan hakea mm. yhteistyötä lisäämällä, hyväksi havaittuja toimintatapoja käyttöön ottamalla, uusia teknologioita ja sovelluksia hyödyntämällä sekä henkilöstön pysyvyyttä lisäämällä. Pöytyän päätöksenteon tulee olla pitkäjänteisempää. Kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta tai ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista säästäminen on käynyt kalliiksi Pöytyällä. 

 

Pöytyän Vihreät tekivät vuonna 2020 valtuustoaloitteen osallistavan budjetoinnin aloittamisesta Pöytyällä. Pilottivuoden 2021 jälkeen ajamme osallistavan budjetoinnin lisäämistä. Esimerkiksi nuorille, vammaisille, ikäihmisille tai kunnan osien kehittämiseen varattavista resursseista tulisi varata osa, jonka käyttämisestä nämä ryhmät voisivat suoremmin päättää. 

 

Huomioimme julkisissa hankinnoissa ja kilpailutuksissa sekä tapahtumia järjestettäessä ekologiset, paikallistaloudelliset ja sosiaaliset kriteerit. Vaalimme työllistävää ja ekologisesti kestävää paikallistaloutta ja kehitämme pienyritysten toiminta- ja verkostoitumismahdollisuuksia. Houkuttelemme uusia yrityksiä kuntaan monipuolisella tonttitarjonnalla ja profiloitumalla yritys- ja yrittäjäystävälliseksi kunnaksi.

 

Pöytyä olemme me

 

  • Perustamme päätöksenteon tutkittuun tietoon.
  • Hyödynnämme aktiivisesti eri toimijoiden osaamista. 
  • Informoimme kuntalaisia vireillä olevista keskeisistä asioista avoimesti ja tarjoamme kuntalaisille kanavan esittää mielipiteitä ja osallistua. 
  • Huomioimme palvelujen ja elinvoiman edistämisen tärkeyden koko kunnan alueella, sekä pidämme huolta eri alueiden vaikutusmahdollisuuksista ja toimintaedellytyksistä. 
  • Panostamme kunnassa ennaltaehkäisevien toimiin ja palveluihin säästöjä tavoittelevien leikkausten sijaan.
  • Kehitämme Pöytyän markkinointia, tiedotusta ja viestintää rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. 

 

Kulmat kuntoon – tehdään yhdessä Pöytyästä hyvin hoidettu ja vetovoimainen kunta, joka ilahduttaa kuntalaisia erilaisilla maisemillaan ja tekemisellään ympäri vuoden. Kotiseuturakkaus syntyy myös teoista, tehdään niitä yhdessä.

 

Tutustu ehdokkaisiimme!

Paremman tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan jokaista.

Vihreiden jäsenyys on kannanotto maailman menoon. Tule mukaan!